Start

Fryslân

 

Installatie en Beëdiging in de raadsvergadering van donderdag 27 maart 2014

Donderdagavond 27 maart 2014 vond de installatie en beëdiging van de raadsleden van Ferwerderadiel plaats. Zie onder de catagorie Verkiezingen/Ynstallaasje de toespraak van fractievoorzitter Jan Jarig van der Tol, die hij die avond gehouden heeft.

Wolkom - Welkom

Wolkom op de reachside fan 'e ChristenUnie Ferwerderadiel.

Wy hoopje jimme as lêzers regelmjittich op 'e hichte te hâlden fan ús ynbring yn 'e gemeentepolityk.

Wy winskje jimme in protte lêswille. Sjoch ek ûnder  Nijs ('Nieuws') & Stânpunten ('Standpunten').

 

Welkom op de website van de ChristenUnie Ferwerderadiel

Wij hopen u als lezers regelmatig op de hoogte te houden over onze inbreng in de gemeentepolitiek.

Zie ook onder de rubriek Nieuws & Standpunten. Wij wensen u veel leesplezier.

Kandidaten ChristenUnie Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stem op woensdag 19 maart 2014 op Lijst 6 ChristenUnie!