ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Ferwerderadiel
RSIN: 815773857
KvK-nummer:  01102142

Post- en bezoekadres

p/a J.W. van der Weit, secretariaat, Stationsweg 19a, 9171 LR Blije 0519 -562496

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemanning

De samenstelling, functies en bemanning van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

J.W.  van der Weit, voorzitter/secretaris

M.Holwerda, 2e voorzitter

C.Mennegat-Zwaan, penningmeester

Rekeningnummer: NL97RBR B0827705689  t.n.v. ChristenUnie Ferwerderadiel

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier:

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Financieel verslag op basis van WFPP

ANBI en de giftgegevens ChristenUnie

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie
RSIN: 8091.64.814
KvK-nummer: 32080551

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort 
Tel: 033 - 422 69 69

Postadres

Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Rekeningnummer

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

Beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen en het Europees Parlement. De ChristenUnie probeert de publieke opnie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. De ChristenUnie geeft hier als volgt invulling aan:

Politieke vormings- en scholingsactiviteiten

ChristenUnie Opleidingscentrum
De ChristenUnie onderhoudt een eigen Opleidingscentrum, dat trainingen verzorgt voor de op- en uitbouw van lokale en provinciale afdelingen, politici, bestuurders, leden en geïnteresseerden. Voor een actueel opleidingsaanbod, zie www.christenunie.nl/opleiding.

Politieke beleidsontwikkeling
De ChristenUnie heeft een kernprogramma, op basis waarvan bij verkiezingen telkens geactualiseerde verkiezingsprogramma's worden geschreven. De meest actuele (landelijke) programma's zijn:

Informatievoorziening

Uitgifte van het partijblad ChristenUnie Magazine
Leden ontvangen 3 maal per jaar het partijblad ChristenUnie Magazine. Dit magazine is eveneens te downloaden via de website.

Ontwikkeling van campagnematerialen, folders en nieuwsbrieven
Leden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor nieuwsbrieven van de ChristenUnie. U kunt zich op nieuwsbrieven abonneren via http://www.christenunie.nl/nl/nieuwsbrief.

Ook is de ChristenUnie actief op Facebook. Voor meer informatie en om 'vriend' te worden, surf naarwww.facebook.com/christenunie.

Internetsite
De ChristenUnie onderhoudt een actuele website, waarop zij geïnteresseerde bezoekers informeert over standpunten ingenomen in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement en over zaken die de partij betreffen. De lokale en provinciale afdelingen van de ChristenUnie hebben elk hun eigen website. Een overzicht van deze websites is te vinden op www.christenunie.nl/nl/lokaal-en-provinciaal.

Congressen
Doorgaans tweemaal per jaar organiseert de ChristenUnie openbare partijcongressen. Iedereen is daar van harte welkom. Op congressen worden politieke en huishoudelijke zaken besproken en is er gelegenheid tot ontmoeting en netwerken. Actuele informatie over de congressen vindt u hier:http://www.christenunie.nl/congres.

Ledenwerving

De ChristenUnie is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren, van sympathisant, tot vriend of lid. Meer informatie hierover vindt u hier: www.christenunie.nl/nl/doemee.

Informatie naar niet-leden

De ChristenUnie zoekt gericht ook steun onder mensen die (nog) geen lid zijn van de partij. Daartoe worden evenementen bezocht, foldermateriaal verspreid etc. Ook is de partij te zien op televisie en te beluisteren op de radio (Zendtijd voor Politieke Partijen). TV-spots van de ChristenUnie zijn onder meer terug te vinden op YouTube.

En vanzelfsprekend is de ChristenUnie te vinden op de sociale media Facebook en Twitter. Al onze landelijke politici kunt u daar ook vinden.

Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers

De ChristenUnie investeert in haar mensen. Dit gebeurt onder meer door middel van training en advies. Trainingen worden verzorgd door het Opleidingscentrum, zie www.christenunie.nl/opleiding. Op het partijbureau van de partij functioneert een team Advies dat bestuurders en politici met raad en daad bijstaat zaken die provinciaal en lokaal spelen.

Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes

De landelijke vereniging organiseert en financiert de verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarnaast faciliteert het de campagnes voor verkiezingen van Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen.

Overige activiteiten

De ChristenUnie doet nog veel meer. Een deel van die activiteiten is belegd bij 'neveninstellingen'. Wilt u meer informatie:

  • over politiek-wetenschappelijk werk? Dat vindt u bij de mr. G. Groen van Prinstererstichting, het Wetenschappelijk Instituut van de partij;
  • over het jongerenwerk van de partij? Dat vindt u bij PerspectieF, de jongerenorganisatie van de partij;
  • over ons internationale werk? Dat vindt bij de FICDD, de partijstichting voor internationale christen-democratische ontwikkeling;
  • over de ChristenUnie in het Europees Parlement? Dat vind u op www.eurofractie.nl;
  • over de support van onze bestuurders en politici? Dat vindt u bij de Bestuurdersvereniging.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen

De ChristenUnie heeft drie belangrijke inkomstenbronnen:

  1. de contributieinkomsten van haar leden (deze contributie is aftrekbaar voor de belasting)
  2. rijkssubsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen en
  3. giften (deze zijn eveneens aftrekbaar voor de belasting)

De verhouding tussen de contributieinkomsten en de subsidie is ongeveer 2:1. De hoogte van de giften verschilt van jaar tot jaar. Met name wanneer er landelijke verkiezingen zijn, ontvangt de partij veel giften. Deze worden dan besteed aan de verkiezingscampagne.

Het vermogen wordt beheerd door het partijbureau, onder toezicht van het Landelijk Bestuur (in het bijzonder van de penningmeester). Het beheer van het vermogen is gericht op continiteit van de organisatie. Er is geen winstoogmerk, zij het dat er jaarlijks gespaard wordt voor een verkiezingsfonds. Uit dit fonds worden verkiezingscampagnes voor landelijke en Europese verkiezingen mede gefinancierd.

De besteding van het vermogen gaat conform een door het Landelijk Bestuur vastgestelde begroting. Met het oog op de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt op basis van deze begroting een activiteitenbegroting opgesteld. Deze activiteitenbegroting vindt u hier.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De ChristenUnie kent een Landelijk Bestuur bestaande uit 7 mensen. Het Landelijk Bestuur geeft leiding aan de vereniging en aan de partij.

Beloning

Leden van het Landelijk Bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Het personeel werkzaam bij de ChristenUnie valt niet onder een CAO. Voor de salariëring wordt gebruik gemaakt van de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA, niveau 1 januari 2016). De functie van directeur partijbureau is ingeschaald in schaal 13. Overige functies zijn ingeschaald in de schalen 6 tot en met 11.

Actueel verslag en financiële verantwoording

Giftenreglement

De ChristenUnie heeft een giftenreglement, welke hier te lezen is.

Jierferslach 2015


Jierferslach 2015 fan de ChristenUnie Ferwerderadiel.

Ledeoantal: Op 1 jannewaris 2016 binne der 35 persoanen lid fan de ôfdieling Ferwerderadiel. Yn 2015 ha der 4 leden betanke en binne de leden út Het Bildt oergien nei de nije gemeente ‘Waadhoeke’.

Bestjoer: Oan de ein fan 2015 bestie it bestjoer út de folgjende leden:
                        Jan Wytze van der Weit – foarsitter
                        Hannie Dijkstra – skriuwer     E-mail:  hanniedijkstra@online.nl
                        Carien Mennegat – skathâlder
                        Oane Alkema – lid
                        Mient Holwerda – twadde foarsitter/notulist
                        Adviseur Jan Jarig van der Tol (riedslid)
It bestjoer hat 3 kear byinoar west, op 10 febrewaris, 7 april en 16 novimber. Besprekpunten binne foaral aktiviteiten rûn de ferkiezings, bestjoersoanfolling, ôfskied fan de leden út it Bildt en omsetting fen kiesferiening nei ôfdieling.

Ferkiezingen:Op 18 maart wiene der dûbele ferkiezings foar de Provinsiale Steaten en foar it Wetterskip. 344 stimmen yn Ferwerderadiel foar de Steaten en 291 foar it Wetterskip. Mei as útslach in goed resultaat 3 steateleden Anja Haga, Ynze de Boer en Wibo de Vries en yn it algemien bestjoer Wetterskip Rein Ferwerda en Cor Stelma + yn it deistich bestjoer Egbert Berenst.

Ledegearkomste. Op 20 april ha wy as leden byinoar west, it bestjoer kin kompleet makke wurde, Hannie en Doeke sille de finânsjes neisjen.

Fraksje. Riedslid Jan Jarig kriget stipe fan de riedskommisjelid Mient en fan de steunfraksjeleden Hannie en Oane. Sy besprekke fan te foaren eltse moanne de wurklist fan de ried/riedskommisje mei it riedslid/kommisjelid yn in lokaal fan GKv yn Blije. Nijsgjirrich om ris lâns te kommen en mei te dwaan.

Byienkomsten. Wy ha de provinsjale en lanlike gearkomsten net besocht. Kontakten binne der mei bestjoer Provinsjele ChristenUnie fia dhr. de Jong Dokkum. Ek yn DDFK ferbân is der geregeld oerlis, sawol gemeentlik as mei ChristenUnieminsken yn de oare trije gemeenten, dy geane foaral fia Jan Jarig.

Slot. It bestjoer docht syn bêstom de trein yn beweging te hâlden, it meilibjen soe hjir der wol wat better kinne, dat jout ek de minsken dy’t der foar geane stipe om vol te hâlden. Wy binne God tankber foar de romte dy’t wy krije om as ChristenUnie mei te wurkjen oan ferkiezings  sadat ús partij syn plak hâlde kin yn alle bestjoerslagen. Litte wy net ferjitte foar dy polityke fertsjinwurdigers te bidden om krêft foar harren  taak.   

Jierferslach 2014

Jierferslach 2014 fan de ChristenUnie Ferwerderadiel/Het Bildt.

Ledeoantal: Op 1 jannewaris binne der48 leden, yn 2014 ha der 2 betanke en is der 1 nij lid by kaam. Gemeente Ferwerderadiel 38 leden en Het Bildt 10 leden.

Bestjoer: Oan de ein fan 2014 bestie it bestjoer út de folgjende leden:
            Jan Wytze van der Weit – foarsitter/skriuwer
            Mient Holwerda – twadde foarsitter/notulist
            René Tigchelaar – skathâlder
             Oane Alkema – lid
            Adviseur Jan Jarig van der Tol (riedslid).
It  bestjoer is  5 kear gearkommen, op 13 jannewaris, 3 febrewaris, 10 maart, 24 maart en 8 april. Foar de riedsferkiezingen op 18 maart faak mei de fraksje en de leden fan de kandidatelist. Gemeenteriedsferkiezingen binne foar it bestjoer en de feriening tige wichtich en freget in soad wurk en omtinken. It bestjoer soe graach wat mear leden ha wolle, mar is ek bliid mei de stipe dy’t de leden sawol finansjeel as werklik bydrage, wêrtroch it mooglik is om it boadskip fan de ChristenUnie nei bûten te bringen.

Ferkiezingen.  Op 19 maart gemeenteried Ferwerderadiel, in prachtich resultaat  370 stimmers op list 6, 80 mear as yn 2010. Royaal de kiesdieler helle, Jan Jarig kin wer foarút.
Op 22 maaie Europese ferkiezingen, CU/SGP Gemeente Het Bildt 120 en Ferwerderadiel 228 stimmen.

Ledegearkomste. Op 14 april ha wy as leden byinoar west, útslach riedsferkiezingen en de koalysjefoarming besprutsen. Oane Alkema biedt him oan as bestjoerslid en Hannie Dijkstra en Pieter Tamsma meie de finansjele stikken 2014 oer it souwe ha.

Fraksje: Riedslid Jan Jarig kriget stipe fan de riedskommisjeleden Johannes Slager/Mient en fan stipefraksjelid René. Nei de ferkiezingen is Johannes stoppe mei it wurk yn de gemeente- riedskommisje en hat Mient it tydlik oernommen. Mear help tige wolkom.

Byienkomsten. De beide Provinsjale Unie gearkomsten op 2 juny en 20 novimber binne besocht troch Mient, ek ha René en Mient de provinsjale kas ChristenUnie kontrolearre.   René hat nei in lanlike ChristenUnie byienkomst west oer de takomst fan de soarch.

Ek yn 2014 hat it bestjoer en fraksje syn bêst dien om de ChristenUnie op de kaart te setten. Troch de gemeenteriedsferkiezingen is foaral Ferwerderadiel nei foaren kaam en is it kontakt mei Het Bildt wat minder. Dochs wolle wy graach foar beide yn it spier, nei de kommende weryndieling sil it faaks wer oars wurde. Wy binne God tankber foar dat de romte dy’t  wy krije en bliuwe Him freegjen om help by it politike wurk yn dizze regio.

Financieel Overzicht 2015

Financieel overzicht 2015

Kiesvereniging ChristenUnie Ferwerderadiel/Het Bildt

Per 01-01-2016 vervallen de leden van Het Bildt.

 

 

Begroting 2015

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

 

 

 

 

Banksaldo

425,00

426,11

(01-01-2016) 815,00

Afdracht contributie (25/6 en 18/12)

450,00

442,52

310,00*

Giften (sandwichborden 4/5 en 1/6)

200,00

37,50

50,00

 

Totaal inkomsten

 

1075,00

 

901,13

 

1175,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderkosten bestuur

50,00

25,00

25,00

Kosten jaarvergadering

15,00

10,00

25,00

Rente, provisie en kosten bank

15,00

11,23

15,00

Overige kosten (Nijjierswinsk en KvK)

75,00

45,85

75,00

Verkiezingen reservering

700,00

700,00

800,00

Werkgeld

 

109,05

235,00

 

Totaal uitgaven

 

1075,00

 

901,13

 

1175,00

 

 

 

 

 

Banksaldo

 

(31-12-15) 220,00

 

(31-12-15) 814,05

 

(31-12-16) 960,00**

 

* 29 hoofdleden, 1 combilid, 4 reductieleden, 1 gezinslid

** Het banksaldo bestaat uit de reservering (€ 800,00) en het werkgeld (€ 235,00).

Bankrekening

NL97RBRB082770689, t.n.v. ChristenUnie Ferwerderadiel

Penningmeester (per 16-11-2015)

Carien Mennegat-Zwaan

Stationsstraat 3, 9172 NW  Ferwert

0518 412770

carienmennegat@upcmail.nl