Standpunten

It Timpeltsje oan 'e seedyk is toeristyske trekpleister.